Kostnader ved gravferder


Her er finn du ei oversikt over offentlege kostnader i samband med gravferder.

Prisane gjeld frå 01.10.23 etter vedtak i Strand kyrkjeleg fellesråd 20.09.2023

Rekning for tenester som ikkje er nemnd her blir fakturert ut etter vanleg timepris.

 

A     For personar som ved sin død tilhøyrer Strand kommune, eller som på grunn av    

        alderdom  eller sjukdom har budd i ein annan kommune dei siste åra, er følgjande tenester   

       gratis:

  1. leige av kyrkjer
  2. leige av kyrkjeleg tilsette
  3. graving, gjenfylling og i standsetting av grav

Ved gravferd på Idse gjeld dette og leige av Idse/Idsal bedehus.

Unntak:

Personar som ved sin død bur i Strand kommune, men tilhøyrer andre trussamfunn enn Den Norske Kyrkja skal  betala for leige av kyrkje og kyrkjeleg tilsette:                  

  1. leige av kyrkje med kyrkjetenar kr  3275,-
  2. leige av organist minstepris         kr  2080,- *

*          Dersom  det er innøving av spesiell musikk eller musikk saman med andre kan timetalet for organist bli høgare

B. Personar som har budd i andre kommunar mesteparten av livet, og som ved sin død  ikkje høyrer heime i Strand kommune, skal betala for graving og grav, leige av  kyrkje og kyrkjeleg tilsette, og festeavgift.

Festeavgift blir fakturert på førehand for 5 år om gongen

For personar som mot slutten av livet har flytta til andre kommunar på grunn av andre  årsaker enn alderdom eller sjukdom, gjeld same regelen om  betaling.

        Satsane er slik:  

  1. - grav og graving for kistegrav   kr 6000,- eller

- grav og graving for urnegrav     kr  1500,-

  1. leige av kyrkje med kyrkjetenar kr 3250,-
  2. leige av organist, minstepris        kr 2080,-*
  3. festeavgift i 20 år                         kr 5000,-

*          Dersom  det er innøving av spesiell musikk eller musikk saman med andre kan timetalet for organist bli høgare

 

Ut frå pkt 3 om betaling for leige av kyrkjene og  pkt 5 betalingssatsar for bruk av kyrkjeleg tilsette og pkt 7 pkt 2 Betalingssatsar- graving av grav, i Grunnlagsdokument for betaling for leige av kyrkjene i Strand, utgifter ved gravferd og festeavgift.

 

C.     Ved kremasjon dekkjer Strand kyrkjeleg fellesråd kremasjonsavgifta.

Tilbake