Strand kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter
Minnelund på Langeland kirkegård
Minnelund på Langeland kirkegård

Her står informasjon om regelverk og priser for navnet minnelund på Langeland kirkegård.

Hva er navnet minnelund?
Det er i 2018 etablert egen navnet minnelund på Langeland kirkegård.
Navnet minnelund består av urnegraver i et felt med felles minnesmerke (tre stående steiner) hvor det er anledning til å sette opp navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte. Dette er et tilbud for alle. I navnet minnelund vil gravplassforvaltningen sørge for felles beplanting og de etterlatte kan sette fra seg avskårne blomster og lys.
Urnegraver i en navnet minnelund kan festes etter fredningstidens utløp (etter 20 år).

Bestilling
Ved begjæring om gravlegging fremsettes ønske om urne i navnet minnelund på Langeland kirkegård. Det er i utgangspunktet kun anledning til gravlegging av urner – ikke kister – i navnet minnelund på Langeland. Vi vil likevel ha en åpning for at det vil være mulig å be om å få en kistegrav på et av de andre feltene på kirkegården, og samtidig få satt opp en navneplate.

Blomster lys og stell
Det er plassert ut felles stativ for å sette ned avskårne blomster og lys på minnelunden. Driftspersonalet ved kirkegården vil sørge for å fjerne visne blomster og brukte lys, samt holde minnelunden fin. Det er ikke anledning til å legge andre gjenstander i området.Blomster fra bisettelsen kan de pårørende legge ned ved anvist plass på minnelunden. Disse vil bli fjernet av driftspersonalet når de er visnet.
De pårørende kan, dersom de ønsker det, være med på urnenedsettelsen.

Navneplate
På de felles gravminnene festes det en navneplate i syrefast stål i størrelse 14 x 22 cm. På denne platen etses inn navn (For-, mellom- og etternavn), fødselsdato og dødsdato (f. 1-1-1950 og d. 1-1-2018). Man kan også velge å ha et kort minneord på denne. Fonttype: Frutiger font. Skriftstørrelse: 18 mm på navn og 13 mm på dato og evt. minneord i høyde. Skrift midtstilles på navneplatene. Ved lengre minneord tillates bruk av mindre skriftstørrelse. Minste tillatte skriftstørrelse er 10 mm. De pårørende kan fritt velge hvor de ønsker å få utført gravering av minneplater. Kirkegårdsforvaltningen har et lager av navneplater som vil bli gitt ut gratis så langt lageret rekker. Pårørende må selv sørge for gravering.

Kostnad
Det er ordinær avgift for feste etter fredningstiden på 20 år. Da vil navneplaten stå tilsvarende det er betalt avgift for. Det gis anledning til å reservere en tilleggs urnegrav på minnelunden mot betaling av festeavgift.

Lovgrunnlag
Bestemmelser om navnet minnelund står i forskrift til gravferdsloven § 15a. Graver i navnet minnelund skal som hovedregel plasseres i eget gravfelt. Det er ikke adgang til å sette opp eget gravminne. Urnegrav skal være minst 0,5×0,5m med plass for en askeurne. Gravens plassering i navnet minnelund kan gjøres kjent. Det skal settes opp et felles minnesmerke med navn og data på de gravlagte. Det kan gis anledning til å feste en grav i navnet minnelund etter fredningstidens utløp. Nærmere bestemmelser om feste gis i lokale vedtekter.
Det er ikke anledning til å foreta symbolsk flytting til navnet minnelund slik regelverket er utformet i dag (2015).

Fra vedtektene for gravplassene i Strand kommune:

§ 13 Navnet minnelund
Graver på namna minnelund følgjer same forvaltningsordning som for vanlege urne- og kistegraver. Dette gjeld fredingstid, høve til å festa ei tilleggsgrav, fornying av feste og festeavgift. Pårørande kan delta på vanleg måte under urne-nedsettinga.

Det blir nytta ei standard namneplate kor avdøde sitt namn, fødsels- og dødsdato blir prega inn. Om ein festar ei tilleggsgrav, kan det også setjast av plass til ei ekstra namneplate. Namneplata blir fjerna når grava vert sletta. Namneplate blir fakturert frå leverandør av slike.

Minnelunden har ei felles beplanting som blir stelt av gravplassforvaltninga. Det er ikkje høve å setja blomar eller andre gjenstandar på sjølve grava eller framfor namneplatene. Det blir tilrettelagt for å kunne setja avskorne blomar og levande lys ved felles minnesmerke.